Student mora položiti oba kolokvijuma da bi položio ispit. Studenti koji nisu položili kolokvijum(e) rade kolokvijum(e) u terminu ispita pod uslovom da prijave ispit.

Student može upisati 6 ili 7 bez izlaska na ispit ako je već položio oba kolokvijuma. Položeni kolokvijumi ostaju za naredne ispitne rokove tj. ne moraju se ponovo polagati.

Student dobija ocenu više ako je imao bar 8 bodova za prisustvo nastavi (predavanja + vežbe), odnosno 10 bodova na prihvaćenu potvrdu o zaposlenju (potvrda se regulisala do kraja zimskog semestra tekuće školske godine).

Studenti koji žele ocenu 6, a nemaju položen jedan ili oba kolokvijuma treba da spremaju samo pitanja pod oznakom 1 sa spiskova pitanja za kolokvijume, a oni koji žele ocenu 7, pitanja pod oznakama 1 i 2. Na prvom kolokvijumu ima 30 pitanja, od toga 20 pod 1, 6 pod 2 i 4 pod 3. Na drugom kolokvijumu ima 20 pitanja, od toga 13 pod 1, 4 pod 2 i 3 pod 3. Svako pitanje nosi po 1 bod. Da bi se položio prvi kolokvijum, treba osvojiti bar 16 bodova, a drugi bar 11. Ako student na prvom kolokvijumu osvoji bar 23 boda, i na drugom bar 15 bodova, dobiće ocenu 7.

Studenti koji žele ocenu 8, treba da urade kolokvijume za ocenu 7, i da bar polože ispit, tj. osvoje 16 bodova od 30 na ispitu. Za ispit je dovolјno spremiti pitanja pod 1 pošto će se na testu naći 20 takvih pitanja.

 Širi izbor pitanja za 1. kolokvijum obuhvata sledeće spiskove:

Aron Gurevic – pitanja.doc

Milan Brdar – pitanja i odgovori.doc

Dragoljub Zivojinovic – pitanja i odgovori.doc

Marvin Peri – pitanja za 1. kolokvijum.doc

 

Širi izbor pitanja za 2. kolokvijum obuhvata sledeći spisak:

Marvin Peri – pitanja za 2. kolokvijum.doc

Širi izbor pitanja za ispit obuhvata sledeći spisak:

Marvin Peri – pitanja za 3. deo.doc

Spiskovi pitanja mogu se naći na sledećem linku:

http://teorijemodernosti1.yolasite.com/

a materijal odakle se spremaju odgovori:

http://teorijemodernosti.yolasite.com/materijal-za-pripremu-kolokvijuma-i-ispita.php

© COPYRIGHT | MEGATREND UNIVERZITET

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU: