Osnovni cilj Univerziteta „Džon Nezbit“ i Fakulteta za kulturu i medije jeste da vi  jednog dana budete uticajni i uspešni kulturni pregaoci, menadžeri i novinari, pouzdani tumači i kreatori javnog mnenja.

Savremeni sistem kvaliteta primenjuje se na Univerzitetu „Džon Nezbit“ i Fakultetu za kulturu i medije.

Fakultet za kulturu i medije posvećen je kontinuiranom poboljšanju svih aktivnosti, kako bi ostvario svoju misiju, efikasno postigao ciljeve postojanja i odgovorio potrebama Univerziteta i društva u celini.

Sistem kvaliteta daje okvir za različite elemente i procese potrebne za postizanje navedenih ciljeva Univerziteta „Džon Nezbit“ i Fakulteta za kulturu i medije.

 

Kvalitet nastave zasniva se na kvalitetu nastavnog i nenastavnog osoblja i savremenoj infrastrukturi. Svaki zaposleni odgovoran je za sprovođenje politike kvaliteta, a organi upravljanja Fakulteta i Univerziteta odgovorni su da obezbede razumevanje, primenu i održavanje politike kvaliteta. Sistem kvaliteta podstiče inovacije u nastavi, kao i autonomiju i odgovornost u obavljanju nastavnih i vannastavnih aktivnosti.

Da su standardi obrazovanja Fakulteta za kulturu i medije i Univerziteta „Džon Nezbit“ na najvišem nivou i u skladu sa standardom ISO 9001:200, potvrđuje AQA sertifikat broj 00009024 od 24. juna 2008. godine.

Pored AQA sertifikata, u formalnom smislu sistem kvaliteta određen je dokumentima Politika kvaliteta Univerziteta „Džon Nezbit“, Pravilnik o radu Komisije za kontrolu kvaliteta, Poslovnik o kvalitetu, i drugim.